Vaisala Oyj, korvausvaade 1.

---------- Alkuperäinen viesti ----------
From: Marko Autio
To: "mxx.hxx"
Date: 5. toukokuuta 2015 at 9:11
Subject: Neuvotteluehdotus / Korvausvaatimus1. 5.5.2015

Hei,

Katson että Vaisala Oyj ei ole noudattanut yleistä työehtosopimusta ja muita yleisesti määriteltyjä sopimuksia varallaolosopimuksen kohdalla ja on aiheuttanut minulle toimillaan merkittävää taloudellista ja terveydellistä sekä muuta haittaa, asian jatkuessa useiden vuosien ajan. Olenkin päättänyt riitauttaa asian ja aloitan tarvittaessa oikeustoimet. Kumminkin tätä ennen pyrin vielä neuvottelemaan ratkaisusta jotta yhteiseen sopimukseen päädyttäisiin niin ettei oikeustoimiia tarvitsisi aloittaa.

Huomautan että olen pyrkinyt useita kertoja saamaan vastauksen miksi varallaolokorvauksen sopimusta ei ole päivitetty vastaamaan työehtosopimusta edes silloin kun työsuhteeni muuttui työntekijästä toimihenkilöksi. Olen pyytänyt useissa kohdin selvitystä asiaan, ehdottanut asian sopimista kertakorvauksella, ja antanut laskelmat vaatimuksistani tiedoksi asiaa hoitavalle ylemmälle esimiehelleni. Olen saanut vastauksen että asiaa "käsitellään" mutta mitään kommentteja jotka olisivat johtaneet eteenpäin tai ratkaisuun en saanut, edes sairastuttuani ja pyytäessä kokoamaltanne ryhmältä kannanottoa perusteluineen. Sairastumiseni lisäksi vaaditte minulta allekirjoitusta laatimaanne varoitukseen, joka oli mielestäni perusteeton. Suosittelitte minulle myös kolmikantakeskustelua, työterveyslääkärin ja vaisalan edustajan kanssa. Huomautan vielä että asiaa hoiti myös toimihenkilöiden luottamusmies, ilman mainittavaa tulosta tai lausumaa.

Korvausvaatimus 1. (5.5.2015)

Vaadin minulle aiheuttamistanne haitoista kertakorvausta, tässä viestissä mainittuihin kohtiin liittyen. Pyydettäessä erittelen haitat ja haittoihin kohdistuneet vaatimukseni korvaussummat, listauksen mukaan. Valitettavasti joudun tekemään vielä lisää vaateita muista toimistanne liittyen myöhempiin tapahtumiin ennen irtisanoutumistani työsuhteesta, koska katson että toimintanne ei ole ollut laillista niiltäkään osin.

Korvausvaateeni työehtosopimuksen noudattamatta jättämiseen ja muihin pyydettäessä esiintuotaviin asioihin on 200 000,00€ (kaksisataatuhattaeuroa) 

Odotan suoritustanne 1.6.2015 mennessä, tai jos katsotte että vaatimukseni on kohtuuton tai perusteeton, pyydän ilmoittamaan asiasta pikaisesti sähköpostiini herttuan@suomi24.fi

Pyydän edelleen toimittamaan asiaan liittyvät ja aiemmin pyytämäni kirjalliset lausunnot, mahdollista oikeuskäsittelyä varten.

Asianomistajan korvausvaatimus rikosasiassa 

Rikoksen uhriksi joutuneella henkilöllä, asianomistajalla, on oikeus vaatia vahingonkorvausta vahingon aiheuttaneelta vastaajalta.
Asianomistajalla on oikeus vaatia korvausta rikoksen aiheuttamasta henkilövahingosta, 
1. elatuksen ja ansion menetyksestä, 
2. kärsimyksestä, 
3. esinevahingosta, 
4. taloudellisesta vahingosta, 
5. hautauskuluista ja oikeudenkäyntikuluista.
Henkilövahingoksi luetaan rikoksen aiheuttama tilapäinen haitta ja pysyvä haitta. 
6. Tilapäisiä haittoja ovat kipu, särky, paranevat vammat ja ohimenevät mielenterveyden häiriöt. 
7. Pysyvä vika voi olla esimerkiksi kosmeettinen haitta, parantumaton sairaus tai jäsenen toimintakyvyn aleneminen.
Henkilövahingon johdosta maksettavan korvauksen lisäksi vastaajan tulee korvata asianomistajalle rikoksesta aiheutuneet kulut sekä ansion ja elatuksen menetys. 
8. Korvattavia kuluja ovat muun muassa sairaanhoitokulut, matkakulut ja lääkekulut. 
9. Ansionmenetyksestä korvataan se osuus, mikä asianomistajalta on jäänyt saamatta kun otetaan huomioon sairasajan palkka ja sairaskassan/kansaneläkelaitoksen suoritukset.
Asianomistajalla ja surmansa saaneen uhrin omaisilla on oikeus vaatia korvausta henkisestä kärsimyksestä. 
10. Henkisestä kärsimyksestä voidaan tuomita korvauksia, mikäli kyseessä on vapauteen, rauhaan, kunniaan, yksityisyyteen, syrjintään tai henkilökohtaiseen koskemattomuuteen kohdistuva rikos. Myös muu ihmisarvon vakava loukkaus oikeuttaa korvaukseen henkisestä kärsimyksestä.
Surmansa saaneen rikoksen uhrin omaisilla on kärsimyksen lisäksi oikeus saada korvausta kohtuullisista hautauskuluista.
Korvausta voidaan vaatia myös vastaajan aiheuttamasta esinevahingosta. Esinevahinko on kyseessä, kun rikoksella aiheutetaan asianomistajan omaisuudelle vahinkoa. Esine voi rikoksen johdosta jäädä kadoksiin, vaurioitua tai tuhoutua. 
11. Riippuen vahingosta, asianomistajalla on oikeus joko korvaukseen korjauskustannuksista, arvonalennuksesta tai esineen arvosta. Myös esinevahingon johdosta aiheutunut tulojen tai elatuksen vähennys on korvattava vahinko.
12. Asianomistajalla voi myös olla oikeus korvaukseen niin kutsutun taloudellisen vahingon johdosta. Taloudellisella vahingolla ei ole yhteyttä esine- tai henkilövahinkoon. Esimerkiksi vahingonteko voi johtaa esinevahingon lisäksi vuokratulojen menetykseen.
13. Asianomistajalla on myös oikeus vaatia korvausta asian selvittelyn aiheuttaneista kuluista ja ansionmenetyksestä sekä oikeudenkäyntikuluista.
Henkilövahinkoasiain neuvottelukunta on vuonna 2008 antanut suositukset kivusta ja särystä sekä kärsimyksestä suoritettavien korvausten määrästä.

Terveisin,

Marko Autio